Islamske teme

Grijesi

Grijesi udaljavaju čovjeka od vjernog, dobronamjernog, najkorisnijeg prijatelja u čijem društvu leži njegova sreća - od meleka koji je njime zadužen (nema insana a...
Hilafet

Imam Buhari bilježi predaju od Ibn 'Abbasa radijellahu anhu u kojoj kaže: „Učio sam (Kur’an) kod nekih muhadžira, a jedan od njih bio je Abdur-Rahman...
Makdisi