Islamske teme

Hilafet

Imam Buhari bilježi predaju od Ibn 'Abbasa radijellahu anhu u kojoj kaže: „Učio sam (Kur’an) kod nekih muhadžira, a jedan od njih bio je Abdur-Rahman...

Na propisanost klanjanja Bajram namaza ukazuju dokazi iz Kur'ana, sunneta Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi we sellem, te konsenzus islamskih učenjaka. Dokaz iz Kur'ana: Riječi Uzvišenog :...
Makdisi